You are here: Home >Posts Tagged ‘nụ

Flowers and buds of Macroptilium lathyroides, Cow pea …Hoa và nụ của cây đậu Điều, đậu Bò …

Japanese flower Flowers and buds of Macroptilium lathyroides, Cow pea …Hoa và nụ của cây đậu Điều, đậu Bò … Image by Vietnam Plants & The USA. plants Orchids Flowers Wishing Happy Vishu… Image by -Reji Orchid Flower Flowering ‘triffid’ Image by Oliver Quinlan

Tags: , , , , , , , , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS